CELF GAIN Adrian John

Ganed a magwyd Adrian yn Nyffryn Afan, Port Talbot ond mae bellach yn byw ger Dyfrffordd Aberdaugleddau yn Sir Benfro. Mae’i waith yn dangos golygfeydd stryd cynrychioliadol a’r dirwedd ddiwydiannol, llawer ohono ar gynfasau mawr, sy’n teimlo’n addas ar gyfer y testun, ac sy’n amrywio o olygfeydd stryd yn y cymoedd, ei hen ysgol, y burfa leol a Dyfrffordd Aberdaugleddau, i ddarlun pensil ar raddfa fawr o Eryri.

Bydd ei waith gorffenedig trylwyr yn mynd drwy gyfres o gamau, gan ddechrau gyda defnyddio llinellau grid i fapio persbectif a chyfartaledd y darn, a ddilynir gan gyfres o olchiadau acrylig i flocio’r lliw a chreu isdonau, ac wedyn mae’n rhoi sawl haenen o ddŵr wedi’i gymysgu â phaent sy’n helpu, yn ei farn ef, i reoli cydbwysedd y cyfansoddiad cyn yr haen olaf o baent olew.

Dechreuodd Adrian astudio ar gyfer BA mewn Paentio a Darlunio ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe, ond fel yr esbonia, “Collwyd fy nghyfeiriad, a arweiniodd yn gyflym at ddifaru, rhwystredigaeth a llond cae o ‘beth os’, a heblaw am ambell gomisiwn dros y blynyddoedd, bu’n fodd o danio ymdeimlad pellach o golled a phendroni ynghylch pwy ydw i a beth ddylwn fod yn ei wneud.”